ssh登陆忽略公钥检查、验证

#方法一
vim /etc/ssh/ssh_confg

StrictHostKeyChecking no
UserKnownHostsFile /dev/null


#方法二
ssh  -o StrictHostKeyChecking=no root@191.168.0.1