Fedora-29-安装-jekyllrb

https://jekyllrb.com/

dnf install -y ruby-devel gcc libxml2 libxml2-devel libxslt-devel libffi-devel libxml2-static redhat-rpm-config rubygem-thor  sqlite-devel nodejs mariadb-devel httpd mariadb mariadb-server gcc-c++


gem install bundler jekyll

jekyll new my-awesome-site

cd my-awesome-site

bundle exec jekyll serve